top of page

תיק קרנות נאמנות למי זה מתאים

כאשר אנו מדברים עם בתי ההשקעות בנושא של ניהול תיקי השקעות לעתים יציעו לנו תיק מנוהל על ידי קרנות נאמנות מה זה אומר ומהיתרונות / חסרונות של תיק כזה?

תיק קרנות נאמנות זה תיק שכל הנכסים שייקנו בתיק יהיו אך ורק קרנות נאמנות ברוב המקרים הקרנות יהיו שייכות לבית ההשקעות שבו מנוהל התיק.

 

1. דמי ניהול - בתיק מנוהל רגיל אנחנו משלמים דמי ניהול מגודל התיק זאת אומרת 1% לשנה מהשווי של התיק לעומת זאת בתיק קרנות נשלם 0 על שווי התיק שמוחזק על ידי קרנות אבל נשלם לקרן את דמי הניהול שהיא גובה כאן צריך לשים לב מול מנהל התיקים מה הוא המקסימום % של דמי הניהול שייגבו המתיק.

2. ניהול ההשקעות - בתיק קרנות אנחנו נראה שינויים מעטים יחסית בתמהיל התיק אך אין מה לדאוג מנהל הקרן מבצע את ההשקעות בתוך הקרן ולכן אנו לא נראה תנועות בדוח שנקבל.

3. עמלות - בתיק מנוהל רגיל על כל קנייה/מכירה נשלם עמלות לבנק בדרך כלל באיזור 0.1% משווי הפעולה לעומת זאת קרנות נאמנות בישראל לא משלמות עלות קנייה/מכירה ולכן יש פה יתרון לתיק הקרנות.

4. מיסים - בתיק השקעות מבוצעות פעולות ועל כל רווח נשלם מס רווחי הון לעומת זאת בתיק קרנות נשלם מס רק אם נמכור את אחת הקרנות ברווח ולכן יש פה יתרון של דחיית מס.

bottom of page